Camp, Cassin - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností TotalOutdoor s.r.o. od 1.1. 2014.

Naše obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího – TotalOutdoor s.r.o., IČ:26451875, se sídlem Podvinný mlýn 2126/1, 190 00 Praha 9 , zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83191 a kupujících - zákazníků této firmy, kteří pro objednání využívají katalog umístěný na doméně www.campitaly.cz. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany. Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

II. Vymezení pojmů

Prodávající - Prodávajícím je (společnost) TotalOutdoor s.r.o., IČ:26451875, se sídlem Podvinný mlýn 2126/1, 190 00 Praha 9 , zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83191 . Kupující - Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Spotřebitelská Smlouva Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

III. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zboží uvedené v objednávce kupujícího. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu toto zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

IV. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Po odeslání objednávky obdrží kupující do 24h potvrzení objednávky. Prodávajícím potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podstatných podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považují povinné osobní údaje a přesná specifikace zboží a jeho počtu.

V. Ceny, dodávky, doprava

Ceny jsou platné v okamžiku uzavření kupní smlouvy na dálku – tudíž okamžikem potvrzení objednávky. Zboží je dodáváno pomocí zásilkové služby PPL a dopravné činí:

Dopravné je hrazeno prodávajícím v případě, že:

Prodávající účtuje za zboží ceny, které uvádí na svých webových stránkách v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Ceny za zboží jsou uvedeny v korunách českých včetně DPH pro nákup v rámci ČR, a v EUR pro nákup mimo ČR. Na zboží poskytujeme záruku dle platných ustanovení Občanského zákoníku ČR. Objednávku lze po dohodě obou stran rozdělit. V takovém případě je výše poštovného u rozdělených zásilek sjednána dohodou.

VI. Dodací podmínky

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Prodávající zboží odesílá zpravidla do druhého dne po obdržení objednávky, pokud je skladem, anebo informuje zákazníka o jiném termínu dodání. Zboží bude dodáno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

VII. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícímu, tudíž uzavřením kupní smlouvy na dálku. Po uzavření kupní smlouvy má toto právo v případě, že prodávající nesplnil smluvené podmínky dodání. V ostatních případech stornování může prodávající požadovat úhradu jemu vzniklých nákladů. Prodávající uplatní právo na úhradu škody v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo k vynaložení prokazatelných nákladů, jako např. náklady na přepravu. Toto ustanovení platí i pro případ, kdy kupující nepřevezme objednanou zásilku. V případě neuhrazení výše uvedených nákladů může být pohledávka předána třetí straně za účelem vymáhání.

Storno objednávky ze strany prodávajícího Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila jeho nákupní cena. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní ceny, bude mu tato částka bez prodlení převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

VIII. Právo odstoupit od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, pokud se jedná o nákup pro fyzickou osobu (v objednávce není uvedeno IČ). Nastane-li takový případ, zavazuje se kupující dodržet následující postup:

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží převede prodávající kupujícímu peníze za zboží nejpozději do 20 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek neakceptuje prodávající odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

IX. Ochrana osobních dat

Provedením objednávky dává kupující souhlas k tomu, aby uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zák. č.101/2000 Sb.) pro další využití v rámci obchodní činnosti prodávajícího, a to na dobu neurčitou. Prodávající se zavazuje řídit se tímto zákonem a využívat veškeré údaje pouze pro své interní potřeby, chránit data před zneužitím a neposkytovat je žádnému třetímu subjektu. Registrací dává kupující automaticky souhlas k tomu, že může být informován o novinkách v internetovém obchodě prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále kupující nebude přát tyto informace dostávat, má možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Účastníci se dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě, že je kupujícím fyzická osoba, a obchodního zákoníku v případě, že je kupujícím právnická osoba. Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

Obchodní podmínky | Reklamační řád

Provozovatel: Totaloutdoor 2009 | Systém: Virus-Sport s.r.o.